Privacy Policy

1. Organisatie: BVBA Eva Moens Consult, gevestigd te 9800 Deinze, aan de Oudenaardsesteenweg 141, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0899.379.941 (hierna verder ‘Eva Moens Consult’ of ‘wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna verder uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens:     

 • Eva Moens Consult
 • Adres: Oudenaardsesteenweg 141, 9800 Deinze
 • Tel: +32 (0)486 28 63 76
 • URL: www.evamoensconsult.be
 • e-mail: info@evamoensconsult.be

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Eva Moens Consult neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via e-mailadres: info@evamoensconsult.be.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken: Eva Moens Consult verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen.

5. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u in te schrijven voor één van onze opleidingen of coachings, in correspondentie en telefonische contacten
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten en/of onderneming
 • Bankrekeningnummer

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Eva Moens Consult verwerkt uitzonderlijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen inzake overtredingen van de regelgeving van de voedselveiligheid of aanverwante regelgevingen die relevant zijn voor de dienstverlening van Eva Moens Consult.
 • persoonsgegevens over gezondheid

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@evamoensconsult.be.

7. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Eva Moens Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de overeenkomst met Eva Moens Consult uit te voeren waarbij u betrokken partij bent of om op uw verzoek, vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Eva Moens Consult rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Eva Moens Consult of van derden;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Eva Moens Consult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

8. Geautomatiseerde besluitvorming: Eva Moens Consult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Eva Moens Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor uw basisgegevens: is de duurtijd gelijk aan (1) de volledige duurtijd van de overeenkomst met u, inclusief eventuele verlengingen, en tijdens een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, of (2) gedurende de volledige termijn dat Eva Moens Consult gelijkaardige diensten aanbiedt op de markt als de diensten die u bij Eva Moens Consult heeft afgenomen of waarvoor u interesse hebt gehad.
 • Voor uw bijzondere en/of gevoelige gegevens:  is de duurtijd gelijk aan de volledige duurtijd van de overeenkomst met u, inclusief de eventuele verlengingen.

10. Delen van persoonsgegevens met derden: Eva Moens Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Uw gegevens worden uitsluitend intern bij de onderneming van Eva Moens Consult doorgegeven aan werknemers of aangestelde personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken met het oog op het beheer van administratieve opvolging van klanten, planning van de diensten en facturatie.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Eva Moens Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva Moens Consult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres info@evamoensconsult.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Eva Moens Consult houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Eva Moens Consult gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het kader van de voedselveiligheid), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

12. Eva Moens Consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • Fax:  +32 (0)2 274 48 35
 • e-mail: contact@apd-gba.be

Nieuws

Nieuw KB water

De omzetting van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184) naar het nieuwe KB water (KB 04/02/2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) werd gepubliceerd en het KB van 14/01/2002 is…

Nederlands allergenenbeleid aangepast en nieuwe referentiedosissen

Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Nederlands allergenenbeleid van toepassing. In het beleid zijn de nieuwe referentiedosissen, de status en ook de bewoording van PAL (Precautionary Allergen Labeling) vastgelegd. In lijn met Europese inzichten en…

KB levensmiddelenhygiëne aangepast

Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne werd aangepast bij het wijzigingsbesluit van 22 januari 2024. Onder meer kreeg bijlage IV (lijst van te koelen levensmiddelen en temperatuurvoorwaarden) een update alsook…

Testimonials

Wij nodigen Eva Moens regelmatig uit voor opleidingen (etikettering, HACCP, hygiëne, ...). Eva heeft een brede kennis; denkt mee met onze organisatie en komt met praktische voorstellen en verbetermaatregelen. Ook achteraf kunnen we steeds met vragen bij haar terecht. Een echter aanrader!

Caroline Dohogne; Q-manager (Neuhaus)

Sinds ik actief werkzaam ben in de voedingsindustrie, deed ik reeds verschillende malen beroep op Eva Moens Consult voor zowel opleidingen als individuele coaching. De pragmatische aanpak is schitterend en de grondige kennis & expertise zeer groot. Men kan zich steeds verwachten aan advies op maat met directe toegevoegde waarde.

Jeroen De Bock; Quality Assurance Engineer (Puratos)

Dankzij de kennis en aanpak van Eva & haar team, beschikken wij nu over de juiste en concrete inzichten m.b.t. onze food fraude studie. Wij appreciëren de snelheid en pragmatische aanpak van Eva. Haar kennis reikt duidelijk op vele vlakken héél ver; zij kan deze bovendien op efficiënte wijze aan de man brengen. Opmerkelijk is vooral het vertrouwen dat gesteld wordt in het werk van Eva Moens Consult door onze auditoren. Een absolute aanrader!

Peter Schiettecatte; Q-manager (Delici)

Blij dat wij op ons pad Eva Moens tegen kwamen. Zij gaf een duidelijke uitleg over wat er allemaal moest gebeuren en zette stap per stap ons op weg naar een bedrijf dat in orde is op het vlak van voedselveiligheid en HACCP.

Els Van Schepdael; zaakvoeder (Bakkerij D'Elst)

Eva was een godsgeschenk met een gigantische kennis en professionaliteit maar bovenal down to earth, pragmatisch, perfect in het onderscheiden van hoofd-en bijzaak en erg betrokken op het welslagen van mijn avontuur!

Krist'l De Loose; zaakvoerder (Pastati)

De consultancy van Eva Moens is goud waard. Met de zeer gestructureerde maandelijkse sessies was het schrijven van een kwaliteitshandboek nog nooit zo eenvoudig. En dit alles in een zeer open en amicale sfeer. Bovendien heeft Eva voor elke vraag wel een antwoord wat de discussie of uitwerking van bepaalde onderwerpen heel vlot, leerrijk en dynamisch maakt. Een echte aanrader!

Lara Gorissen; R&D-manager (Puratos)

Wegens tijdsgebrek lukte het niet om FSPCA in te voeren in onze organisatie, maar samen met Eva Moens Consult hebben we op een paar dagen tijd ons kwaliteitshandboek kunnen uitbreiden en herzien. Dankzij hun efficiënte aanpak, zijn we klaar zijn voor onze volgende FSPCA audit!

De professionele aanpak raden we iedereen aan.  Kwaliteit gegarandeerd!

Sophie Van Ranst; Q-manager (Pralibel)

We zijn zeer tevreden over de jarenlange kwalitatieve service en goede ondersteuning. Daarnaast is Eva Moens Consult steeds eenvoudig bereikbaar en wordt er doortastend en efficiënt te werk gegaan. 

Kristoff, Anke en Caroline; Q-managers (Ranson)

Begin dit jaar hebben we Eva ingeschakeld voor onze jaarlijkse HACCP-opleiding voor productiemedewerkers. De reacties van onze productiemedewerkers na de opleiding waren unaniem positief. Iedereen was laaiend enthousiast. Eva is een enthousiaste lesgeefster, met kennis van zaken. Haar opleidingen zijn interactief, duidelijk en gestructureerd.

Eva beheerst de kunst om 'moeilijke' materie op een laagdrempelige, boeiende en duidelijke manier over te brengen.

Evelien Van den Bussche; Q-manager (Lily's Cakes)

2 years ago I started a position as Quality Manager. Back then I had no experience in the function and although it could have resulted on a chaotic situation, it did not, thanks to the help of Eva. Eva and her team give clear and interesting trainings, they are knowledgable in their areas and can relate to the day to day activities in the plant. Moreover, she really cares about my company and can relate to my specific needs. With the support and guidance of Eva and her team, we have been able to increase the quality in our factory considerably. And that is the goal, isn’t it?

Alma G. Flores; Quality & R&D-manager (La William)